>>> Na úvodnú stránku obce Liptovská Štiavnica <<<

Vás víta na svojích stránkach

 
Na úvodnú stránku obce Liptovská Štiavnica

Časopis "To i to" 2/1929 - náhľad      V roku 1929 začal vydávať v Liptovskej Štiavnici Bernard Ondrejka lokálny inzertný časopis s názvom „To i to”. V tomto roku vyšli dve 8-stranové čísla, ktoré tlačil kníhtlačiarsky a nakladateľský spolok Lev, účastinná spoločnosť v Ružomberku a neskôr Slovenská kníhtlačiareň Jozef Skotek v Ružomberku. V rokoch 1930-1932 prestal vychádzať. Od 18. apríla 1933 začal vzchádzať znovu. Do 7.júna 1933 vyšli tri 4-stranové čísla a časopis zanikol.

     Od januára 1938 začal vychádzať v Liptovskej Štiavnici podobný časopis, no tento mal názov „Svojeť, časopis pre poučenie a vzájomnú pomoc”. Obsahoval krátke poviedky, vtipy, zaujímavosti zo sveta, ohlasy na listy čitateľov, reklamu, rady gazdinkám, ľudovú lekáreň a iné. Redakcia časopisu sídlila v Liptovskej Štiavnici a jej vedúcim bol opäť Bernard Ondrejka. Svojeť sa tlačila v Ružomberku v tlačiarni Štecko a Trepáč v náklade 3 tisíc kusov a bola rozposielaná do celej vtedajšej Československej republiky. Od januára do júna 1938 vyšlo šesť čísel na 68 stranách.

     Dňa 15. 1. 1999 sa Obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Štiavnica uznieslo, že obnoví vydávanie časopisu: "... časopis „Štiavnické to i to” bude vychádzať maximálne šesť krát do roka a pre občanov obce bude bezplatný.”

 

     Toto periodikum je zamerané na dve oblasti. Prvá oblasť je oblasť  informačná, v ktorej Vás budeme informovať o rozličných veciach, týkajúcich sa obce.
To znamená, že budete pravidelne dostávať správy o rokovaniach obecného zastupiteľstva a o celkovom živote v obci. Druhou oblasťou periodika je náučno-historická oblasť, kde budú uverejňované rôzne články z minulosti, ale tiež rôzne kvízy a súťaže.

     Časopis vychádza raz za štvrťrok. V tomto roku začal plynúť dvadsiaty prvý ročník jeho histórie. Naposledy bolo vydané číslo 1/2019.

     Ponúkame vám archív doteraz vydaných čísel časopisu (vo formáte PDF).

Ostatné číslo časopisu - náhľad
Redakčná rada:    RNDr. Dušan Dírer - šéfredaktor (dusan.direr @ liptovskastiavnica.sk)
Mgr. Katarína Kačalková (katarina.kacalkova @ gmail.com)
Dušan Lauko (starosta @ liptovskastiavnica.sk)
 
Pravidelní dopisovatelia:   
Mgr. Renáta Cagalincová (renata.cagalincova @ liptovskastiavnica.sk)
Mgr. Katarína Pastuchová
Mgr. Katarína Lajčiaková
Mgr. Tatiana Šindléryová
Mgr. Janka Kohútová
Michaela Lizoňová
Edita Haluzová
Ladislav Slanicay
Alfonz Balko
Nahrajte si číslo 4/2018 časopisu vo formáte PDF (ToiTo19-1.pdf - 4,7 MB)

Akékoľvek rozmnožovanie textu, fotografií, grafiky vrátane údajov v elektronickej podobe len s predchádzajúcim písomným súhlasom vydavateľa.
Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu a uverejnenie článkov.


Stránky sú optimalizované pre grafické prostredie 800x600 High color, MSIE 4.XX a vyšší.                                      © 2003 RNDr. Dušan Dírer

Posledná aktualizácia: 06. 04. 2019